sobota, 29 października 2011

POLICJA


(ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.)
Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa obywateli i dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny .
ORGANIZACJA
-na czele Policji stoi Komendant Główny Policji - powoływany przez premiera na wniosek MSW przez co podlega rządowi
-terenowymi organami Policji dowodzą komendanci wojewódzcy, rejonowi oraz komendanci komisariatów policji
RODZAJE POLICJI
-policja kryminalna
-policja ruchu drogowego i prewencji
-oddział prewencji i pododdział antyterrorystyczny
-policja specjalistyczna (kolejowa, wodna, lotnicza)
-policja lokalna
-Wyższa Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne
ZADANIA
-ochrona życia i zdrowia obywateli - ochrona mienia
-ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
-wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz tych czynów, które ścigane są droga postępowania przygotowawczego - nadzór nad strażami miejskimi
-kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczna lub obowiązujących w miejscach publicznych
-współdziałanie z policjami innych państw
ZAKRES UPRAWNIEŃ
-w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno ¬rozpoznawcze, dochodzeniowo - śledcze, administracyjno - porządkowe
-wykonuje czynności na polecenie: sądu, prokuratora, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego
-obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka maja prawo do
a)    legitymowania osób w celu sprawdzenia ich tożsamości
b)    zatrzymania osób w trybie i przypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego
c)    przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego
d)    dokonywania kontroli osobistej i kontroli towarów w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźba
e)    zadania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji, jednostek użyteczności publicznej
w razie niepodporządkowania się poleceniom policjanci mogą stosować środki przymusu bezpośredniego
jeżeli środki przymusu bezpośredniego okazały się niewystarczające policjant ma prawo użycia broni palnej wyłącznie w przypadkach wymienionych szczegółowo w ustawie
SŁUŻBA W POLICJI
wymagania: obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, nie karany, pełnia praw publicznych, co najmniej średnie wykształcenie, zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej której gotów jest się podporządkować
stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania przez właściwych przełożonych (komendanci) na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby
osobę zgłaszająca się do służby mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat, po tym okresie zostaje mianowany na stale
INNE
-24 lipca - święto Policji
-środki finansowe w wysokości 20 % wpływów uzyskanych przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policje przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania Policji i nagrody dla policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia tych przestępstw

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz